Poročila

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe enkrat letno sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podatki za razvrstitev v velikostni razred so število zaposlenih, prihodki od prodaje in vrednost aktive. Družba SENG d.o.o. spada med velike družbe.

Letno poročilo je ogledalo vsakega podjetja, sestavljeno je iz poslovnega in računovodskega dela. S poslovnim poročilom predstavimo svoje uspehe, delovanje, vrednote in vizijo za prihodnost. V računovodskem poročilu pa so prikazani vsi relevantni računovodski izkazi.

 

 

 

 

Poročila SENG