datum: 03.03.2016

V noči na 18. 2. 2016 je zemeljski plaz zasul dotočni kanal male HE Mesto in ga poškodoval. O zemeljskem plazu je bil obveščen center vodenja Soških elektrarn Nova Goriva (SENG), ki je na kraj dogodka poslal upravljavca, ki je ukrepal skladno s Poslovnikom o obratovanju in vzdrževanju MHE Mesto. S soglasjem Ribiške družine Idrija smo ocenili, da je nujen ukrep za zavarovanje ljudi in premoženja odprtje temeljne zapornice na jezu Kobila in zaprtje vtočne zapornice v kanal Rake. S tem ukrepom smo preprečili dotok vode v dovodni kanal Rake in znižali gladino vode v akumulacijskem jezeru. Prav tako je naša ekipa na terenu, v sodelovanju z Ribiško družino Idrija, opravila izlov rib iz zasutega dela kanala. Do ponedeljka, 22. 2. 2016, štiri dni po omenjenem interventnem ukrepu, SENG ni bil obveščen o nikakršnem nastajanju domnevne škode na ribjem življu v strugi Idrijce, dol vodno od jezu Kobila. O domnevni škodi smo bili obveščeni preko medijev.

Posledice ukrepa – odprtja temeljne zapornice

Z odprtjem temeljne zapornice se je znižala gladina akumulacije za jezom Kobila za približno 3 m. Skupaj z odteklo vodo je skozi temeljno zapornico v strugo odnašalo tudi prod. Ocenjena količina odnesenega proda iz akumulacije v spodnjo strugo znaša približno 3.000 m3 materiala.

Po obvestilu, da je z odprtjem temeljne zapornice nastala domnevna škoda na ribjem življu v strugi pod jezom Kobila, je SENG takoj ukrepal in priprl temeljno zapornico. S tem ukrepom, ki ga je upravljavec SENG izvedel takoj, ko smo bil obveščen o velikih količinah odnesenega proda, je zaustavil odnašanje proda dol vodno po strugi. V SENG-u obžalujemo, da smo bili o nastajanju domnevne škode, obveščeni šele v ponedeljek, 22. 2. 2016, torej štiri dni po odprtju temeljne zapornice.

Odgovornost do družbenega in naravnega okolja

Eno temeljnih načel Soških elektrarn Nova Gorica je kakovostno in do okolja prijazno delovanje. Z vsemi deležniki v prostoru, v katerem obratujejo naši proizvodni objekti, vzpostavljamo kvalitetne in dolgoročne odnose. Tudi ob omenjenem izrednem dogodku, je SENG vsa svoja ravnanja in ukrepe izvajal skladno z vsemi obveznostmi iz Koncesijske pogodbe in skladno s Poslovnikom o obratovanju in vzdrževanju ob izrednih dogodkih. Vse morebitne posledice naših ukrepov bomo v prihodnje proučili in ocenili. Še naprej bomo izvajali skrben nadzor stanja – tako naših objektov in naprav kot tudi življenja v vodotokih, kjer obratujemo.