2002

2002

Obratovati sta začeli elektrarni Doblar 2 in Plave 2. Napredna tehnologija gradnje je zagotovila minimalen vpliv njunega delovanja na okolje, saj je večina objektov obeh elektrarn pod zemljo.
2003

2003

Soške elektrarne so ustanovile svoj center vodenja z osnovno nalogo zagotavljanja optimalnega izkoriščanja vodnega potenciala glede na potrebe po električni energiji.
2004

2004

Soške elektrarne so se kapitalsko povezale z družbo HSE Invest d.o.o. iz Maribora.
2007

2007

Skupina HSE je postala 100-odstotni lastnik Soških elektrarn. Soške elektrarne so postale javno podjetje v državni lasti leta 1994 na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije, leta 1997 pa so dobile status družbe z omejeno odgovornostjo z edinim ustanoviteljem in družbenikom Republiko Slovenijo. Soške elektrarne so leta 2001 vstopile v Skupino HSE, ki je bila sprva njen 79,5-odstotni, leta 2007 pa njen 100-odstotni lastnik.
2008

2008

Končala se je gradnja HE Ajba na reki Soči.
2011

2011

Največja investicija 2011 je rekonstrukcija HE Doblar 1. Zaključili smo rekonstrukcijo agregata 3 in pričeli z rekonstrukcijo agregata 2. Po 30 letih smo prenovili celostno grafično podobo družbe SENG in sprejeli nov slogan Dinamike energije, ki odraža poslanstvo in vizijo Soških elektrarn Nova Gorica. Računovodski izkazi so prvič izdelani po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki so nadomestili Slovenske računovodske standarde.
2015

2015

S 1. 1. 2015 je novi direktor družbe postal Marjan Pintar, potem ko je Vladimir Gabrijelčič, po dvanajstih letih vodenja, odšel v pokoj.
2018

2018

Obratovati je pričela MHE Kneža na istoimenskem vodotoku

2020

2020

Delovati je pričela prva sončna elektrarna v okviru družbe SENG. SE Hubelj je postavljena na strehi male HE Hubelj.

2003

2003

Po upokojitvi Valentina Goloba je vodenje družbe prevzel Vladimir Gabrijelčič.
2004

2004

Položen je bil temeljni kamen za gradnjo prve črpalne hidroelektrarne v Sloveniji Avče. Na slovesnosti ga je pomagal vzidati tedanji predsednik vlade Anton Rop.
2005

2005

Končana je bila gradnja elektrarne Klavžarica na potoku Kanomeljca. Sočasno z gradnjo elektrarne so Soške elektrarne skupaj z Mestnim muzejem Idrija in Ministrstvom za kulturo obnovile Kanomeljske klavže – slovensko posebnost in arhitektonsko mojstrovino še iz časov Napoleona. Gre za primer oživitve kulturnega spomenika, ki ima sočasno služi gospodarskemu namenu – pridobivanju električne energije. Leta 2005 so Soške elektrarne posodobile informacijski sistem in vzpostavile nov sistem opazovanja dinamičnega obnašanja pregrad.
2007

2007

V 60 letih so se Soške elektrarne razvile v učinkovito podjetje z osnovnim poslanstvom proizvodnje električne energije iz obnovljivega vira in s trdno strategijo razvojne in tržne usmerjenosti. Podjetje je to doseglo z visokim kapitalom znanja in čutom pripadnosti kolektivu, naravi in okolju.
2010

2010

Obratovati je začela prva slovenska črpalna hidroelektrarna v Avčah. Soške elektrarne Nova Gorica tako skoraj podvajajo proizvodnjo električne energije, saj bo nova elektrarna letno proizvedla 426 GWh vršne energije. Bistvo delovanja črpalne hidroelektrarne je v izrabi električne energije v času nizke porabe za črpanje vode v akumulacijski bazen in v izrabi tako akumulirane vode za proizvodnjo električne energije v času njene visoke porabe.
2014

2014

Zaključena je prenova najstarejše HE na Soči, HE Doblar I. V okviru rekonstrukcije se je zamenjala celotna strojna in elektro oprema, prav tako se je izvedla obnova daljinskega vodenja in požarnega javljanja. Način prenove elektrarne je bil izbran na osnovi analize variant v tehničnem, obratovalnem, energetskem in ekonomskem smislu. Upoštevati je bilo potrebno prvotni koncept celotnega objekta: dovodni in odvodni sistem, koncept vgrajene opreme v strojnici ter osnovni koncept gradbene konstrukcije strojnice v območju agregatov. Z rekonstrukcijo 75 let stare HE Doblar I je zaključena prenova sistema HE Doblar, ki je vključevala tudi izgradnjo vzporedne elektrane HE Doblar II, zgrajene leta 2002. S pravkar zaključeno rekonstrukcijo se je življenjska doba HE Doblar I podaljšala za 30 do 40 let.
2017

2017

18. novembra je družba SENG praznovala 70-letnico obstoja.

2019

2019

S 1.1.2019 je novi direktor družbe postal mag. Radovan Jereb