datum: 10.01.2022

Zaradi vzpostavitve delovanja male HE na pregradi Podselo morajo Soške elektrarne Nova Gorica v času del na pregradi nižati gladino Doblarskega jezera. Znižanje bo potekalo v dveh terminih, januarja in februarja, usklajeno je z vsemi relevantnimi deležniki.

Soške elektrarne Nova Gorica so na podlagi sklenjene Koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije, št. 46501 – 37 / 01 z dne 15. 7. 2002, koncesionar na odsekih vodotokov Soče, Idrijce in Bače, in sicer od Volčanskega mostu na reki Soči, železniškega mostu na reki Idrijci in v profilu tik pod obstoječim jezom pri kraju Bača pri Modreju na reki Bači, do profila na Soči z državno mejo z Italijo. Doblarsko jezero, ki je bolj poznano pod imenom jezero na Mostu na Soči, je akumulacija za hidroelektrarni Doblar I (1939) in Doblar II (2002), s koristno prostornino 1,5 milijona m3. Pregrada za Doblarsko jezero se nahaja v kraju Podselo. To je 40 metrov visoka pregrada na reki Soči, ki stoji 71,5 kilometra od izvira Soče in je zgrajena kot ločna dolinska pregrada. Preko jezu Podselo je po koncesijski pogodbi za izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije potrebno zagotavljati ekološko sprejemljivi pretok Qes v vrednosti 1 m3/s v zimskem času in 0.8 m3/s v letnem času. Predpisan ekološko sprejemljiv pretok se trenutno zagotavlja skozi obvodni cevovod mimo obstoječe turbine na jezu in deloma s priprtjem zapornic na jezu.

Družba SENG namerava s projektom obnove obstoječega hišnega agregata na jezu, ki je prvotno služil za rezervno napajanje pregrade, obstoječi agregat zamenjati z novim, potopnim agregatom. Z njim se bo zagotavljal predpisan ekološko sprejemljivi pretok Qes, istočasno pa bo agregat služil za proizvodnjo električne energije. Tehnologija izvedbe prenove agregata zahteva dvakratno nižanje jezera za  5 m, to je od kote 153 metrov n. m. do kote 148 metrov n. m., v trajanju do 10 dni. Predvideni terminih nižanja so od 10. do 17. januarja 2022 ter od 14. do 24. februarja 2022, seveda ob primernih hidroloških pogojih. Projekt prenove agregata je zasnovan etapno in ob nenehnem spremljanju vremenske napovedi. V primeru izrednih padavin se dela lahko tudi prekinejo.

Zaradi vpliva navedenih del na okolje, je družba SENG za program nižanja gladine jezera pridobila pripombe in mnenja vseh deležnikov in nosilcev urejanja prostora – Zavoda za ribištvo Slovenije, Ribiške družine Tolmin, Ribiške družine Soča, Zavoda za varstvo narave, MOP, občine Tolmin in občine Kanal ob Soči. Ko je bil celotni program usklajen in potrjen s strani vseh relevantnih deležnikov, ga je potrdilo še Ministrstvo za okolje in prostor- direkcija RS za vode. Z izvajanjem programa so bili pravočasno seznanjeni vsi nosilci urejanja prostora, lokalna skupnost, tangirana društva in organizacije.