Skupina HSE

večnamenska izraba HE

večnamenska izraba HE


Vodilo Soških elektrarn pri upravljanju s hidroelektrarnami na povodju reke Soče je njihova večnamenska izraba. Že ob načrtovanju vsake hidroelektrarne Soške elektrarne preučijo možnosti sodelovanja z občinami, lokalnimi turističnimi društvi, ribiškimi družinami in muzeji, da bi nadgradili pridobivanje električne energije z rešitvami, ki nudijo lokalni skupnosti dodatne koristi. Zaveza Soških elektrarn je namreč vračati energijo okolju, od koder je bila vzeta.

Predanost večnamenskosti izrabe hidroelektrarn se kaže v tesnem sodelovanju lokalne skupnosti in Soških elektrarn pri skrbi za poplavno varnost in odstranjevanje naplavin, gradnji lokalnih cest in čistilnih naprav, ribogojnic in vodovodov, pri urejanju turističnih in rekreacijskih površin ter pri ohranjanju kulturne dediščine. Pitna voda postaja ena najpomembnejših strateških surovin in akumulacije so ne nazadnje rezervoarji potne vode.

Primer simbiotičnega odnosa med pridobivanjem električen energije in umestitvijo hidroelektrarne v lokalno okolje je razvoj turističnih dejavnosti ob hidroelektrarnah. Zaradi naravnih danosti se je turizem najbolj razvil ob akumulacijskih jezerih HE Solkan in HE Doblar. Jezeri omogočata vrsto športnih aktivnosti, kot so veslanje s kajaki, čolni, ribolov in skoki z mosta in druge. Kako so krajani Mosta ob Soči vzeli Doblarsko jezero za svoje, dokazuje sedaj že tradicionalna in nadvse obiskana vsakoletna prireditev Noč na jezeru.

S skrbnim ohranjanjem tehniške dediščine izpolnjujejo Soške elektrarne tudi svojo družbeno odgovorno zavezo oživljanju neprecenljive slovenske zgodovine. Tako so skupaj z Idrijskim muzejem obnovile Idrijske in Kanomeljske klavže,
Dovodni kanal HE MestoDovodni kanal HE Mesto
samostojno pa rudniške elektrarne HE Pečnik, HE Mesto in HE Marof.  

Sočasna gradnja vodovodov in hidroelektrarn je zelo pomemben doprinos za lokalno prebivalstvo. Tak dvonamenski je objekt HE Zadlaščica, ki ne pridobiva zgolj električne energije, temveč zagotavlja tudi pitno vodo za celotno območje Tolmina in Mosta na Soči.

Večnamenska raba hidroelektrarn se kaže tudi v gradnji ribogojnic, ki delujejo ob hidroelektrarnah. Takšna je med drugim tudi ribogojnica ob HE Tolmin na reki Tolminki. S tem Soške elektrarne skupaj z ribiškimi družinami na območjih, kjer so hidroelektrarne, skrbijo za ohranjanje endemične soške postrvi.

Ne glede na to, kako se izraža njihova večnamenska raba, hidroelektrarne nudijo krajem in ljudem ob Soči možnosti za razvoj.