Skupina HSE

vizija in poslanstvo

o družbi . vizija in poslanstvo


Poslanstvo Soških elektrarn je gospodarna in zanesljiva proizvodnja električne energije v sožitju z naravnim in družbenim okoljem. Zaradi svoje tesne vpetosti v okolje Soške elektrarne sledijo svoji družbenoodgovorni zavezi večnamenskosti izrabe hidroelektrarn, ki prinaša razvoj krajem ob Soči, in skrbi za okolje.

Vizija Soških elektrarn je optimalna izraba razpoložljivega hidrološkega potenciala reke Soče in njenih pritokov ter drugih obnovljivih virov energije.

Ključni strateški cilji Soških elektrarn so:

  • kakovostno poslovanje, naravnano v zmanjševanje stroškov,

  • visoka raven obratovalne pripravljenosti in zanesljivosti hidroenergetskih objektov in naprav,

  • kot tržno usmerjena družba zagotoviti lastnikom ustrezne donose,

  • rast družbe z novimi razvojnimi programi,

  • razvoj kadrov,

  • skrb za odnose s širšim družbenim okoljem,

  • aktivno sodelovanje pri uresničevanju strateških ciljev skupine HSE.

Potok ProščekPotok Prošček
Klavže HE Mrzla RupaKlavže HE Mrzla Rupa
Reka SočaReka Soča