datum: 09.12.2022

V družbi SENG je 8. in 9. novembra 2022 potekala zunanja presoja sistema vodenja. Posebnost letošnje redne letne zunanje presoje sistema vodenja je bila certifikacijska presoja sistema vodenja po mednarodno priznanem standardu ISO 55001 za sisteme upravljanja s premoženjem. Certifikacijska presoja je bila zadnja faza projekta uvajanja standarda ISO 55001 v sistem vodenja družbe SENG, ki je potekal v zadnjih dveh letih v vseh družbah skupine HSE. Presojo je opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) iz Ljubljane. Presoja je potrdila, da družba SENG uspešno vzdržuje in razvija ISO standarde in sicer za kakovost ISO 9001, ravnanje z okoljem 14001, varstvo in zdravje pri delu ISO 45001, informacijsko varnost ISO 27001, te standarde pa uspešno zaokrožuje še z uspešno uvedbo standarda za sisteme obvladovanja premoženja ISO 55001.

Z uvedbo standarda za sisteme obvladovanja premoženja ISO 55001 se v sistemu vodenja družbe SENG še izraziteje postavlja v ospredje pomembnost objektov, postrojev in naprav proizvodne infrastrukture ter zagotavljanje njihovega zanesljivega in varnega obratovanja v celotnem življenjskem ciklu. Vse to dokazuje, da družba SENG uspešno obvladuje okolju prijazno, varno in zanesljivo proizvodnjo električno energijo iz obnovljivih virov in z razvojem proizvodnega portfelja pomembno prispeva k stabilnosti in zeleni transformaciji elektroenergetskega sistema RS.