Skupina HSE

nove naložbe

hidroelektrarne . nove naložbe


Osnovo za naložbene aktivnosti Soških elektrarn predstavljata Nacionalni energetski program, ki na vseslovenski ravni opredeljuje strategijo ravnanja z energijo do leta 2014, in Direktiva EU o spodbujanju energije iz obnovljivih virov. Evropska unija spodbuja uporabo obnovljivih virov energije, kakršna je iz hidroelektrarn, saj je okolju prijaznejša.

Potreba po električni energiji v Sloveniji raste. Nacionalni energetski program predvideva 20-odstotni primanjkljaj električne energije. Če želimo zadovoljiti povpraševanje porabnikov, potrebujemo dodatne vire energije.

Naložbe Soških elektrarn so usmerjene v:
  • širitev zmogljivosti: izraba obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije.

  • obnova obstoječih hidroelektrarn: zamenjava iztrošene hidromehanske opreme na pregradah in agregatov.

  • uvajanje novega koncepta obratovanja hidroelektrarn, ki predvideva združevanje hidroelektrarn na Soči. Prednosti enotne verige hidroelektrarn so optimizacija poslovanja, zmanjševane stroškov in fleksibilnejše razporejanje zaposlenih.

  • vzdrževanje hidroelektrarn: nadgradnja in posodabljanje informacijskega sistema, uvedba novih tehnik opazovanja, analiz in razvrščanja potencialnih vzrokov odpovedi ter njihovih posledic.

Kratkoročne naložbe Soških elektrarn oziroma naložbe, ki jih Soške elektrarne že izvajajo:
  • sodelovanje pri gradnji verige petih hidroelektrarn na Spodnji Savi. Gre za skupni podvig Dravskih elektrarn, Savskih elektrarn, Termoelektrarne Brestanica in Soških elektrarn.

  • rekonstrukcija agregata HE Doblar 1 in HE Plave 1, ki obratujeta od leta 1939 oz.1940.

  • rekonstrukcija hidromehanske opreme na jezu Podselo.