Skupina HSE

skrb za lokalno skupnost

družbena odgovornost . skrb za lokalno skupnost


Ob načrtovanju hidroenergetske izrabe vodotokov v Soških elektrarnah prisluhnemo različnim interesom in poiskati optimalne rešitve večnamenske izrabe hidroelektrarn. Tako Soške elektrarne ne proizvajajo zgolj električne energije, ampak tesno sodelujejo z občinami, krajevnimi skupnostmi, ribiškimi družinami, lokalnimi turističnimi društvi in muzeji. Ob tem so akumulacije tudi vodohrami za premagovanje suše. Hidroelektrarne nudijo krajem in ljudem ob Soči priložnosti za razvoj. Skrb za lokalno skupnost izkazujemo tudi s plačevanjem koncesnine za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, ki jo plačujemo državi in občinam v razmerju 40 : 60 v korist občin. V primeru, da občine izvajajo določene projekte, je delež koncesnine v korist občin lahko še višji.

Skrb za lokalno skupnost:
SKRB ZA POPLAVNO VARNOST IN ODSTRANJEVANJE NAPLAVIN

Soške elektrarne skrbijo za redno odstranjevanje plavja in naplavin v akumulacijskih bazenih. Z njihovim rednim vzdrževanjem zagotavljajo varnost pred poplavami ob naraslih vodah, zaščitijo vodna in priobalna zemljišča ter večajo koristni obseg bazenov, s tem pa optimalno izkoriščajo vodni potencial za proizvodnjo električne energije. Soške elektrarne imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo z Republiko Slovenijo tudi za vzdrževanje akumulacijskih bazenov in redno odstranjevanje plavja ter naplavin.

Načrt rednih vzdrževalnih del na območju koncesije potrdi Ministrstvo za okolje in prostor. Odvzem plavja in naplavin poteka dvakrat na leto (spomladi in jeseni) na točno določenih lokacijah. Predhodne študije so pokazale, katera območja so najprimernejša za odvzem plavja in naplavin na celotnem koncesijskem odseku. Zaradi vpliva na vodni živelj Soške elektrarne mikrolokacije odvzema plavja in naplavin določijo skupaj z ribiškimi družinami in Zavodom za ribištvom, in sicer za vsak posamezni odvzem posebej.

Z rednim odstranjevanjem plavja in naplavin ter drugimi vzdrževalnimi deli v akumulacijskih bazenih Soške elektrarne:
  • prispevajo k večji protipoplavni varnosti Posočja ob visokih vodah (nižanje prodnega dna korita stru-ge ali akumulacijskega jezera),

  • varujejo vodna in priobalna zemljišča (manjše hitrosti toka in erozije brežin),

  • povečujejo koristni volumen bazenov (večja razpoložljiva moč in optimalnejša proizvodnja električne energije).


REZERVA VODE ZA SUŠNA OBDOBJA

Voda je verjetno najpomembnejša strateška surovina prihodnosti. Zato je gospodarjenje z vodo rezultat širšega konsenza. Soške elektrarne Nova Gorica tudi pri gospodarjenju z vodo kažejo prizadevanja za vzdržni razvoj. Dosledno upoštevanje ekološko sprejemljivega pretoka, torej tistih količin in kakovost vode, ki zagotavljata ohranitev ekološkega ravnotežja v vodnem prostoru in ob njem, sta temeljni vodili pri delovanju elektrarn.  Voda v akumulacijskih jezerih je rezervoar za sušna obdobja.

TURIZEM

Zaradi svojih naravnih danosti najboljše možnosti za razvoj turizma nudita Doblarsko in Solkansko jezero:
  • Akumulacija HE Doblar je bila ključna za razvoj turizma v kraju Most na Soči. Jezero nudi obilico športno-rekreativnih možnosti, kot so veslanje s kajaki in kanuji, gumenimi in drugimi čolni, skoki z mostu, tek itd. V svojih globinah skriva številne ribje vrste, zato je pogosta in priljubljena ribiška točka. Privlačno pa je tudi za druge obiskovalce, ki uživajo na urejenih, razglednih in nezahtevnih sprehajalnih poteh. Jezero je botrovalo k prireditvi Noč na jezeru, ki je postala celo tradicionalen in eden najpomembnejših posoških družabnih dogodkov.

Akumulacija HE Doblar 2Akumulacija HE Doblar 2
Pregrada Podselo Pregrada Podselo
Akumulacija HE Doblar 2Akumulacija HE Doblar 2

  • Za pregrado HE Solkan se dolina razprostira v mirno jezero, na katerem je prijetno ribariti. Pod pregrado hidroelektrarne je Soča deroča, kar s pridom izkorišča Kajakaški klub Soških elektrarn z novo kajakaško progo. Tik pod elektrarno je na levem bregu Soče urejen športni center z igrišči za tenis, odbojko, košarko in odbojko na mivki.
Akumulacija HE SolkanAkumulacija HE Solkan
Reka Soča pod HE SolkanReka Soča pod HE Solkan
Akumulacija HE SolkanAkumulacija HE Solkan

Obratovanje verige hidroelektrarn so Soške elektrarne prilagodile turistični usmeritvi krajev ob akumulacijskih jezerih:
  • prilagajajo dnevno nihanje akumulacijskega jezera obisku turistov. Ob nedeljah in praznikih je nihanje jezera manjše, kot je to dovoljeno ob rednem obratovanju hidroelektrarne;

  • redno odstranjujejo mulj in prod, kar omogoča ohranjanje naravnega videza jezer in prispeva k poplavni varnosti.
Seznam lokalnih turističnih organizacij:KULTURNA DEDIŠČINA

Ohranjanje kulturne dediščine predstavlja temelj družbenoodgovornega delovanja Soških elektrarn. S skrbnim ohranjanjem elektrarn na vodotokih, ki so bili energetski rabi namenjeni že pred stoletjem, Soške elektrarne dokazujejo spoštovanje tehnične dediščine Slovenije.

Znamenite in edinstvene klavže ter rudniške elektrarne pričajo, kako neprecenljiva je bila moč vode ob koncu 19. stoletja.
VODOOSKRBA

Poslanstvo Soških elektrarn je tudi spodbujanje razvoja krajev ob Soči. Zato ob načrtovanju vsake hidroelektrarne preučijo možnosti njene večnamenske izrabe, kot je med drugim vodooskrba.

Zgleden primer simbiotičnega sodelovanja proizvodnje električne energije in oskrbovanja lokalnega prebivalstva s pitno vodo je HE Zadlaščica. Ta dvonamenski objekt je namenjen pridobivanju elektrike in zagotavljanju pitne vode za celotno območje Tolmina in Mosta na Soči.

Občina Tolmin je namreč že v sedemdesetih letih snovala gradnjo vodovoda na območju današnje HE Zadlaščica. Kmalu pa je zaživela ideja, da bi sočasno postavili tudi hidroelektrarno. Vodovod Tolmin je začel obratovati maja 1989 z zagonom prvega od dveh agregatov HE Zadlaščica. Poleg elektrarne je tako v isti zgradbi tudi črpališče za tolminski vodovod s tremi črpalkami, ki lahko skupaj prečrpajo do 100 litrov vode na sekundo.

Ker HE Zadlaščica leži na zaščitenem območju Triglavskega narodnega parka (TNP), je bilo treba pri načrtovanju njene postavitve upoštevati stroge zahteve TNP in jo umestiti v okolje tako, da izpolnjuje stroge okoljevarstvene zahteve. Zato je bilo v njeno gradnjo vloženega veliko načrtovanja, da je hidroelektrarna čim manj opazno vključena v krajino.RIBOGOJNIŠTVO

Primer večnamenske izrabe hidroelektrarne je tudi ohranjanje endemične soške postrvi z izgradnjo ribogojnice, ki deluje ob hidroelektrarni na reki Tolminki, v sklopu HE Tolmin. Obe dejavnosti sta lokacijsko povezani, saj uporabljata skupne
Ribogojnica pri HE TolminRibogojnica pri HE Tolmin
objekte, kot so pregrada z zajezitvijo, dovodni kanal in talni izpust. Objekt predstavlja sodelovanje energetike in ribogojne dejavnosti. Voda Tolminke je primarno namenjena potrebam ribogojnice, šele nato pridobivanju električne energije. V sklopu večnamenskega objekta je tudi čistilna naprava, ki vodo pred iztokom nazaj v reko prečisti. Poleg objekta HE Tolmin Soške elektrarne skupaj z ribiškimi družinami po posameznih območjih skrbijo za vzrejo rib.
na vrh